Tornar Imprimir

Actuacions administratives automatitzades

A continuació s'indica la llista d'actuacions  administratives automatitzades vinculades als serveis, procediments i tràmits que es realitzin, segons article 11 d'RD 203/2021.

Per a registre electrònic:

Justificant de presentació electrònica amb aportació de documentació de sol·licituds.

Justificant de subscripció electrònica al servei de notificacion electrònica.

Per a notificacions posades a disposició en Seu Electrònica:

Acusament d'acceptació, rebuig o expiració electrònica de la notificació.

Per a publicacions en els taulons electrònics:

Certificat d'inici de vigència d'una publicació

Certificat de fi de vigència d'una publicació

Per a consulta de dades padronals

Certificat individual